STK Modřice logo

Služby stanice technické kontroly STK Modřice

Provozujeme stanici technické kontroly pro kategorie vozidel

M1 – osobní automobily s nejvýše osmi místy k sezení, kromě místa k sezení řidiče.Vozidla náležející do kategorie M1 nesmí mít prostor pro stojící cestující. Počet míst k sezení může být omezen na jedno (tj. místo k sezení řidiče).

N1 – nákladní automobily s maximální hmotností nepřevyšující 3500 kg.

O1 – přípojná vozidla (přívěsy) s maximální hmotností nepřevyšující 750 kg.

O2 – přípojná vozidla (přívěsy) s maximální hmotností převyšující 750 kg, ale nepřevyšující 3500 kg.

L – všechna dvoukolová, tříkolová motorová vozidla a čtyřkolky.

Provádíme tyto druhy technických prohlídek

Pravidelná technická prohlídka

Pravidelnou technickou prohlídkou je technická prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu; obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

Opakovaná technická prohlídka

Opakovanou technickou prohlídkou je technická prohlídka následující po předchozí technické prohlídce, nebo po předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce zjištěna jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v plném rozsahu.

Technická prohlídka před registrací vozidla

Technickou prohlídkou před registrací se rozumí technická prohlídka vozidla, které má typové schválení platné ve všech členských státech EU (globální homologace) nebo typové schválení v ČR (ZTP), ale vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu. Kontrolní nálepku vozidlu přidělí a na registrační značku vylepí registrační orgán.

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti je technická prohlídka vozidla, které nemá typové schválení platné ve všech členských státech EU (globální homologace) nebo typové schválení v ČR (ZTP) – vozidlo které dosud nebylo registrováno v České republice. U vozidla již registrovaného v ČR se provádí v případě přestavby. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu. Kontrolní nálepku vozidlu přidělí a na registrační značku vylepí registrační orgán.

Technická prohlídka historického vozidla

Technická prohlídka historického vozidla se provádí v plném rozsahu dle dané kategorie (předválečné, poválečné, novodobé). Není-li vozidlo vybaveno řízeným emisním systémem, neprovádí se měření emisí.

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola je technická prohlídka, která je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí také všech výše uvedených technických prohlídek. Platnost je 1 rok a platí i zpětně.

Technická prohlídka na žádost zákazníka

Technická prohlídka na žádost zákazníka je technickou prohlídkou provedenou v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

Technická kontrola jednotlivé přestavby vozidla

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují:

a) změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,

b) změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,

c) změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,

d) změna kategorie vozidla.

 

Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.

Pravidelné měření emisí

Měřením emisí se rozumí kontrola hodnot ve výfukových plynech vč. kontroly paměti závad ŘJ motoru (jedná-li se o řízený emisní systém). Měření se provádí v souladu s metodikou MD na základě hodnot stanovených výrobcem vozidla.